TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Soru Bankaları ve Deneme Sınavları / A – B Sınıfı Yükselme Sınavı Denemesi 01 ( indir )

A – B Sınıfı Yükselme Sınavı Denemesi 01 ( indir )

Konu sonunda dosya olarak deneme sınavını indirebilirsiniz.

1. 4857 sayılı iş Kanununa göre 385 çalışanın olduğu

işyerinde toplu işten çıkarma sayılabilmesi için en az kaç

çalışanın bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı

tarihlerde işine son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır?

A)10 B)20 C)30 D)40

2. 4857 sayılı Kanun’da Yıllık ücretli izin süreleri için

verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hizmet süresi 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara

yirmialtı günden az olamaz

B) İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de

içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık

ücretli izin verilir.

C) Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya

kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli

izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz

D) 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı

yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 30 günden

az olamaz.

3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanuna göre İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve

sigortalı kadının analığı halinde, verilecek geçici iş

göremezlik ödeneği ayaktan tedavilerde günlük kazancının

ne kadarıdır?

A)1/2 B)2/3 C)1/3 D)1/4

4. OHSAS 18001’de performans ölçümlerine bağlı geri

besleme hangi aşamada yapılır?

A)Planlama

B)Uygulama

C)Kontrol ve düzeltici faaliyet

D)Yönetimin gözden geçirmesi

5. OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 9001 in ortak olmayan

yönü hangidir?

A)iş sağlığı ve güvenliği B)proses güvenliği

C)ürün güvenliği D)acil durum

6. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin maruz kaldığı havadaki

asbest konsantrasyonunun TWA değerinin üst sınırıdır?

A) 0.05 lif/cm3 B) 0.10 lif/cm3

C) 0.20 lif/cm3 D) 0.30 lif/cm3

7. yapı işine ait bildirimde hangisi bulunmaz?

A) kullanılacak iş ekipmanlarının listesi

B)Yapı alanında çalışacağı tahmin edilen azami çalışan

sayısı,

C)Proje uygulama safhasındaki sağlık ve güvenlik

koordinatörünün veya koordinatörlerinin adı ve adresi,

D) İşverenin ad ve adresi

8. Yük taşıyan iskelelerde alet ve malzemenin düşerek

kazaya sebep olmasını önlemek için döşeme dış kısmına

……………. santimetre yüksekliğinde bir etek tahtası

konacaktır. Bu etek tahtası ile döşeme arasında en

çok……………. santimetre boşluk bırakılabilir.

A) 20 – 2 B) 15 – 1

C) 20 – 1 D) 15 – 2

9. Yeraltı deposunda, sıcaklık ne olmalıdır?

A)10 derece-25 derece

B)10 derece-30 derece

C)8 derece-25 derece

D)8 derece-30 derece

10. Çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları

olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış

kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde şev açısı

kaç dereceyi geçemez?

A) 30 B)45 C)60 D)75

11. Galeri açılmasında uygulanan delme-patlatma

kapsamında, patlayıcı maddenin yerleştirilmesi için açılan

lağım deliklerine ilişkin olarak, aşağıdaki ifadelerden

hangisi ilgili mevzuat gereği yapılması zorunlu değildir?

A)Sıkılama işlemi iletken olmayan özel çubuklarla

yapılmalıdır.

B)Patlayıcı maddenin boyu, delik derinliğinin yarısını

geçemez.

C)Sıkılama maddesinin boyu 40 cm’ye kadar olan kartuşlar

için 35 cm olmalıdır.

D)Nezaretçiler, sıkılama madde ve gereçlerini ateşleme

yerinin yakınında bulundurmamalıdır.

12. İşletmeci, kantitatif risk değerlendirmesine göre

belirlediği tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir

büyük kazanın her türlü sonucunun meydana gelme

frekansını …………….. seviyesine veya bu seviyeden daha

küçük bir seviyeye indirmek zorundadır.

A)1×10-4/yıl B)1×20-4/yıl

C)1×30-5/yıl D)1×40-5/yıl

13. Herhangi bir enerji uygulaması olmadan, ortam

sıcaklığında havayla temasında ısınabilen ve sonuç olarak

alevlenen madde ve müstahzarlar hangidir?

A)Kolay alevlenir sıvılar

B)Çok kolay alevlenir gazlar ve sıvılar

C)Alevlenir sıvılar

D)Patlayıcı madde

14. ) tehlikeli bir kimyasalın dahil olduğu bir kaza sonucu

büyük endüstriyel kaza bildirimi yapılacak durumlardan

hangisi yanlıştır?

A) bir kişinin ölümü,

B)Kuruluş içerisinde 3 kişinin yaralanması ve her birinin en

az 24 saat hastanede tutulması

C)2 saatten fazla içme suyunun, elektriğin, gazın veya

telefonun kesilmesi (kişi x saat değeri en az 1000 olmalıdır)

D)Halkın 2 saatten daha fazla süreliğine tahliye edilmesi

veya evlerinden çıkma yasağı getirilmesi (kişi x saat değeri

en az 500 olmalıdır)

15. Sağlık ve güvenlik İşaretleri yönetmeliğine göre hangisi

Sabit ve kalıcı işaretlerden değildir?

A)Trafik yolları güvenlik rengi

B)konteynırlar ve borulardaki işaretler

C)işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı

da dikkate alınarak; tehlike sinyali vermek, gerekli

önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve

çalışanların acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller

D)Engellere çarpma veya düşme riski olan yerler

16. Beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve

ve diyagonal çizgi(kırmızı kısımlar işaret alanının en az %

35’ini kapsayacaktır) içeren Yasaklayıcı işaretlerine örnek

olarak hangisi verilemez?

A) Sigara İçilmez B) Yetkisiz kimse giremez

C) Elektrik tehlikesi D) dokunma

17. Titreşim Yönetmeliği’ne göre bütün vücut titreşimine

maruziyet düzeyinin değerlendirilmesinde aşağıdaki

standartlardan hangisi kullanılır?

A) TS EN 4871 B) TS EN 40-01

C) TS 14001 D) TS EN 1032

18. İnsan kulağı işitmelerinde hangi skala kullanılır?

A) A B)B C)C D)D

19. Çalışanlardan herhangi birinin kanındaki kurşun

seviyesi ………………. kandan fazla ise tıbbi gözetim

yapılır.

A) 15μg Pb/100 ml B) 20μg Pb/100 ml

C) 50μg Pb/100 ml D) 40μg Pb/100 ml

20. 128 m3 hacimli sıvı Oksijen tankları için Vana, flanş

gibi ek yeri olmayan yanıcı gaz veya sıvı boru hatları ile

arasındaki uzaklık nedir?

A)1m B) 2m C)3m D)4m

21. “İş Kanunu’nda tanımlanan gece dönemine denk

düşen saatler arasındaki işçi postaların

da, ……………… çalıştırılmaları yasaktır.” ifadesindeki

boş bırakılan kısım aşağıdakilerden hangisi ile

doldurulmalıdır?

I- çocuk işçilerin

II- kadın işçilerin

III- genç işçilerin

A) Yalnız II B) I ve III

C) II ve III D) I, II ve II

22. Elle kaldırma hakkındaki hükümler ILO sözleşmesinin

kaçıncı maddesinde yer alır?

a) 155 b) 160 c) 127 d) 177

23. İşyeri bina ve eklentilerindeki soyunma yerleri ile ilgili

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Nemli, tozlu, kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli

maddelerle çalışılan yerlerde, iş elbiseleri

ile harici elbiselerin saklanabilmesi için, elbise dolapları tek

bölmeli olacaktır.

B)Soyunma yerleri kolayca ulaşılabilir ve yeterli kapasitede

olacak ve buralarda yeterli sayıda oturma yeri bulunacaktır.

C)İş elbisesi giyme zorunluluğu olan işçiler için uygun

soyunma yerleri sağlanacaktır.

D)Kadın ve erkek işçiler için ayrı soyunma yerleri

sağlanacaktır

24. İş hijyeni eğitim yönetmeliği kapsamına girmeyen iş

kolu hangisidir?

A) Gıda üretim ve perakende işyerleri

B) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler

C) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların

üretimini yapan işyerleri

D) Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

kapsamındaki işyerleri

25. İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına

takılanlar) ve tüm göz koruyucuları ile filtreleri hangi

kategoridendir?

A)Kategori 0 B)Kategori 1

C) Kategori 2 D) Kategori 3

26. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık yapıdaki kişisel

koruyucu donanımlardan değildir?

A)Hava basıncı, 1 atm açık hava basıncı veya daha yüksek

hava basıncı ile kıyaslanabilen yüksek basınçlı ortamlarda

kullanılacak acil durum ekipmanları

B)Katı partikül ve sıvı aerosollerden veya tahriş edici,

tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için

kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları

C)Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı

sınırlı bir koruma sağlayan araçlar

D)Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar

27. Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının

düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden

emin olmak için iş yerlerinde hangi sıklıkla tatbikat yapılır?

A)altı ayda bir B)yılda bir

C)iki yılda bir D)gerektiğinde

28. Sağlık gözetiminin yapıldığı bu durumlarda, kişisel tıbbi

kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl

süre ile saklanır?

A)10 B)15 C)20 D)40

29. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesine

dair yönetmeliğe göre hangisi yanlıştır?

A) İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş

olan ve bu ekte yer almayan bütün virüslerin hastalığa

neden olmadığı kanıtlanmadıkça en az Grup 3’de

sınıflandırılmış sayılacaktır.

B) biyolojik etkenin alerjik veya toksik reaksiyonlara sebep

olma ihtimalinin bulunduğunu, etkili aşısının olduğunu veya

maruz kalan çalışanların isim listesinin 15 yıldan daha fazla

tutulmasının tavsiye edildiği de gösterilmiştir

C) Sınıflandırılmış biyolojik etkenler listesinde yer alan bir

cinsin patojen olmadığı bilinen türleri ve tipleri

(strains)listeye alınmamıştır.

D) Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup

4 de sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu

biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı anlamına gelmez.

30. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve

esaslarına dair yönetmeliğe göre sağlık konularında

verilecek eğitimlerde hangisi yoktur?

A) İşyeri temizliği ve düzeni

B) İlkyardım

C) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

D) Meslek hastalıklarının sebepleri

31. Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı maddelerin hava

ile karışarak normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam

oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal

olsabile patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı

olduğu yerler yönetmeliğe göre hangi tehlikeli bölgedir?

A) BÖLGE 0 B)BÖLGE 1 C)BÖLGE 2 D)BÖLGE 21

32. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri ile ilgili

hangisi yanlıştır?

A) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir

kontrol ve teste tabi tutulur.

B) Kriyojenik tanklar 1 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

C) Taşınabilir asetilen tüpleri standardında belirtilen

sürelerde yapılır

D) Kullanımdaki LPG tüpleri Standartlarda süre

belirtilmemişse 1 Yılda bir yapılır

33. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik

Şartları Yönetmeliği`nde yer alan “İş ekipmanında yapılan

her türlü temizlik, ayar,kalibrasyon gibi işlemlerin

tamamı” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi

tanımlanmaktadır?

A) Tadilat B) Onarım C) Bakım D) Kontrol

34. Ekranlı araçlarla ilgili yönetmelik kapsamına ,

I. Hareketli makine ve araçların kumanda kabinlerinde ve

sürücü mahallindeki ekranlar

II.Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri

III. İşyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir

sistemler

IV.Bürolardaki sabit bilgisayarlar

V. Ekranlı daktilolar Hangileri girmez?

A)yalnız IV B)I,II ve III C)I,II,III ve V D)HEPSİ

35. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekreteryasını

hangisi yapar?

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

B) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

C) Çalışma Genel Müdürü

D) İş Teftiş Kurulu Başkanı

36. İşyeri hekimi, risk değerlendirmesi ve ölçüm

sonuçlarını dikkate alarak çalışanların sağlık durumlarını

değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre akciğer

radyografilerini uygun sürelerle tekrarlar, bu süre …….. yılı

aşamaz.

A)1 B)2 C)3 D)5

37. Aşağıdakilerden hangisi, İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurullarının çalışma usulleri arasında yer almaz?

A)Kurul toplantılarının günlük çalışma saatleri içinde

yapılması asıldır. Kurulun toplantılarında geçecek süreler

günlük çalışma süresindensayılır.

B)Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası hâlleri veya özel

bir tedbiri gerektiren önemli hâllerde kurul üyelerinden

herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu

konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine

yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve

önemine göre tespit olunur.

C)Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az

kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem,

sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin projelerin

önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde

değişiklik isteyebilirler. Bu istek kurulca uygun

görüldüğünde gündem buna göre değiştirilir.

D)Kurullar ayda en az iki kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin

tehlike sınıfını dikkate alarak, çok tehlikeli işlerde bu sürenin

bir hafta, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki hafta, az

tehlikeli işyerlerinde ise bu sürenin üç hafta olarak

belirlenmesine karar verebilir

38. igu görev,yetki,sorumluluk ve eğitimleri hakkındaki

yönetmeliğe göre hangisi İş güvenliği uzmanlarının

yetkileri arasında yoktur?

A) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez

olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işi

durdurmak

B) İşverene yazılı olarak bildirilen hayati tehlike arz eden

hususları yerine getirilmemesi hâlinde çalışma ve iş kurumu

il müdürlüğüne bildirmek

C) iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma

yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla

görüşmek

D) ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine

uygun olarak işbirliği yapmak

39. Hangisi risk değerlendirme ekibinde bulunmaz?

A)İşveren veya işveren vekili

B) iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri

C) ) İşyerindeki sendika temsilcileri

D) İşyerindeki destek elemanları

40. Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya

kuruluş aşamasından başlamak üzere aşama aşama yapılır.

Hangisi ilk yapılması gerekendir?

A) Dokümantasyon

B) Risk kontrol adımları

C) Risklerin belirlenmesi ve analizi

D) Tehlikelerin tanımlanması

41. Risk değerlendirmesinin çalışanlar açısından

yararlarından hangisi yanlış verilmiştir?

A) Acil Durum Hazırlığı

B) Proaktif yaklaşım-Sürekli gelişim

C)kuralların önceden belirlenmesi

D) güvenli çalışma ortamı temini

42. Risk düzeyi veya skoruna göre 8-12 arası hangi anlama

gelmektedir?

A) Mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli

B) İşi Durdur ve Derhal Çalışma Başlat

C) Acil Tedbir Gerekmeyebilir Çalışmayı Planla

D)kabuledilemez yüksek risk

43. Kabul edilebilir risk için aşağıdakiterden hangisi

doğrudur?

A)Tehlikeli ortamda çalışmaya razı olmak kaçınılmaz bir

durum olarak görülür ve riskle birlikte çalışma anlamına

gelir.

B)İşletme şartlarının gerektirdiği bir olgu olarak kabul edilen

bir durum olup, çalışmada zorunluluk olan bir durumu ifade

eder.

C)Risk değerlendirmesi yaparken koyulan subjektif ölçülerin

bir sonucudur ve doğruluğu veya yanlışlığı da işletmenin

değerlendirmesine bağlıdır.

D)Yasal zorunluluklara ve İşletmenin kendi İSG politikasına

göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk olarak

ifade edilir.

44. Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya

bir olay seçilip, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş

kaza araştırması yapılan veya arşivlerin incelenmesi ile

geçmiş kazaların meydana gelme nedenlerini belirlenmeye

çalışılan ve tekrarlama şanslarının araştırıldığı uygulama

yönteminin kullanıldığı risk değerlendirme metodu

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neden-Sonuç Analizi

B) Olay Ağacı Analizi

C) LT İpi Matris Yöntemi

D) X Tipi Matris Yöntemi

45. Risk değerlendirmede, tehlikeler tanımlanırken asgari

olarak toplanması gereken bilgiler arasında

aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)Ramak kala olay kayıtları

B)Çalışanların prim gün sayıları

C)Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile

sağlık gözetimi kayıtları

D)Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel

politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

46. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi

Yönetmeliği`nde yer alan “İşyerinde meydana gelen;

çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma

potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay” ifadesi

ile aşağıdaki hangi kavram tanımlanmaktadır?

A)Anlık kaza olayı

B)Ramak kala olay

C)Potansiyel zararlı olay

D)Potansiyel zararsız olay

47. Aşağıdakilerden hangisi tasarımdan kaynaklanan

sistemin fonksiyonları ile ilgili potansiyel hata türleri

üzerine odaklanan FMEA (Hata Türleri ve Etkileri

Analizi)yöntemidir?

A) Sistem FMEA B) Tasarım FMEA

C) Proses FMEA D) Servis FMEA

48. Proses akış şemasında

sembolü ile gösterilen faaliyet aşağıdakilerden

hangisidir?

A)nakletme B) Denetim

C) Depolama D) Gecikme

49. Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ile ilgili olarak

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Asıl işverenin İşçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak

çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları

kısıtlanamaz.

B)Asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili

olarak iş sözleşmesinden veya alt işverenintaraf olduğu

toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt

işveren ile birlikte sorumludur.

C)Asıl işverene ait yardımcı bir işin alt işverene verilebilmesi

için bu işin teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş

olması gerekir.

D)Daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren

ilişkisi kurulamaz.

50. Aşağıdaki test tekniklerinden hangisi basınçlı kaplara

uygulanan zorlayıcı test tekniklerindendir?

A) Gözle muayene testi B) Hidrolik test

C) Manyetik partikül testi D) Ultrasonik test

51. Buhar kazanlarındaki emniyet supapları için

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buharbasıncı, 600

kilogram/santimetrekareyi geçmeyecektir.

B) Emniyet supapları,kazanın çalışma basıncına göre

ayarlanacak ve hiç bir zaman tutukluk yapmayacak şekilde

paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.

C) Doğrudan doğruya kazanla bağlantılı olacaktır.

D) Buhar kazanlarında en az bir adet emniyet subabı

bulunacaktır

52. “Sürekli güç sınırı” aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir

kavramdır?

A) Antopometrik açıdan çalışma yeri düzenleme

B) Fizyolojik açıdan çalışma yeri düzenleme

C) Güvenlik tekniğine dayalı çalışma yeri düzenleme

D) Psikolojik açıdan çalışma yeri düzenleme

53. Asgari çalışma sıcaklığı -50 °C’den düşük; azami çalışma

sıcaklığı ise çelik için ………… “C’den, alüminyum veya

alüminyum alaşımlı kaplar için …………. °C’den fazla

olmayan kapları kapsar.

A) 300-100 B)200-100 C)100-200 D)100-300

54. “İkincil görev” yöntemi aşağıdakilerin hangisinin

ölçümünde kullanılan bir yöntemdir?

A) Zihinsel iş yükü ölçümü

B) Fiziksel iş yükü ölçümü

C) Kas-iskelet sistemi risk ölçümü

D) Gürültü riski ölçümü

55. Paralel çalışan basınçlı kapların aşağıdakihangi

parçalarının ayrı ayrı işaretlenmesine gerek yoktur?

A)Giriş vanaları B)Çıkış vanaları

C)Emniyet supabları D)Boşaltma vanaları

56. Asgari ücret yönetmeliğine göre aşağıdakilerden

hangisi yanlıştır?

A) Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır.

B) Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 18 yaşını

doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir. C)

asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere

dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

D) Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak

şekilde belirler.

57. Aşağıdakilerden hangisi LPG gazının Özelliklerinden

değildir?

A) Patlama limitleri % 9 ile % 15 arasındadır

B) Solunması halinde zehirsizdir.

C) Propan ve bütan gazlarının karışımıdır

D) Buharları havadan daha ağırdır.

58. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangın değildir?

A) katran B) benzol

C) makine yağları D) plastik

59. Aşağıdakilerden hangileri düşmeyi önleme

sistemlerindendir?

I. Korkuluk

II. Güvenlikizlemesistemi

III. Kişisel düşmeyi durdurma sistemi

IV. Kontrollü giriş alanı

A) l , ll B)III, IV

C)l , lll , lV D)l , ll , lll , IV

60. Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün

duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla

alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12

kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği

yaklaşık ……………………aşmayacak şekilde montaj yapılır.

A)90 cm B)100 cm C)120 cm D)200 cm

61. Yangın sınıfına göre söndürme metodu aşağıdakilerin

hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) B sınıfı – Soğutma

B) A sınıfı – Kimyasal reaksiyon metodu

C) D sınıfı – Havayı kesme metodu

D) C sınıfı – Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma metodu

62. 1986 yılından bu yana “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Haftası “ olarak kabul edilen tarih hangisidir?

A) 3-9 Ocak B) 7-13 Haziran

C) 4-10 Mayıs D) 17-23 Kasım

63. Aşağıda tüzükler için verilen bilgilerden hangisi

yanlıştır?

A) Kanunların uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri

belirtmek üzere çıkarılır.

B) Kanunlara aykırı olamazlar.

C) Kanunların boşluğunu doldururlar.

D) Danıştay’ın incelenmesinden geçerler.

64. 1919 yılında kurulmuş olan, Türkiye’nin 1932 yılında

üye olduğu, insan haklarının, sosyal adaletin ve çalışma

haklarının iyileştirilmesi için çalışan Birleşmiş Milletler

ihtisas kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A)WHO (Dünya Sağlık Örgütü)

B)ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü)

C)UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara YardımFonu)

D)EU-OSHA (Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği

65. Hafta tatili ücretleriyle ilgili verilenlerden hangisi

yanlıştır?

A) yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az

yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

B) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin,

kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi

gereken izin süreleri çalışılmış günler gibi hesaba katılır

C) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından

verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve

dinlenme izinleri çalışılmış günler gibi düşünülmez

D) Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş

karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

66. Korkulukların tümü herhangi biryönden gelebilecek

eaaz kaç kilogramlıkbiryüke dayanabilmelidir?

A) 50 B) 100 C) 150 D) 200

67. Gece süresi ve gece çalışmaları ile ilgili hangisi

yanlıştır?

A) İşçilerin gece çalışmaları 11 saati geçemez.

B) Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de

başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde

en fazla 11 saat süren dönemdir.

C) Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece

çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak

sağlık raporu ile belgelenir.

D) Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat

dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz

68. Nitelikleri bakımından otuz iş gününden fazla devam

eden işlere ne denir?

A) Tam süreli iş B) Belirli süreli iş

C) Sürekli iş D) Belirsiz süreli iş

69. İş kazası sonucunda vücut bütünlüğü kısmen bozulan

(yaralanan) veya tamamen bozulan (ölen) işçinin yakınları

işverenden aşağıdaki tazminatlardan hangisini talep

edemez?

A)İhbar tazminatı

B)Manevi tazminat

C)İş göremezlik tazminatı

D)Destekten yoksun kalma tazminat

70. Çalışanlara verilecek iş sağliği ve güvenliğieğitimlerine

ilişkin olarak işverenlerin yükümlülükleri bakımından

aşağıdaki ifadelerdenhangisiyanlıştır?

A)Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını

sağlar.

B)Eğitim programı sonunda katılanlar için katılımbelgesi

düzenlenmesini sağlar.

C)Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt

işverenin çalışanlarının eğitimlerinden,asıl işveren alt

işverenle birlikte sorumludur.

D)Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işverenler; başka

işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları sağlık ve

güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren

eğitimin alındığına dair belge olmadan işe başlatılamaz

71. Kullanıldığı başlıca alanlar, boya üretimi ve

uygulaması, cila ve yapıştırıcıların yapımı ve uygulanması,

terlik ve ayakkabı üretimi olan,kronik etkilenme

sonucunda hematopoetik sistem belirtileri, pansitopeni

bazı olgularda lösemi gelişebilen ajan aşağıdakilerden

hangisidir?

A)asbest

B)Hidrojen sülfür

C)Benzen

D)Cıva

72. SGK 2012 istatistiklerine göre Sürekli iş göremezlik

sayısı en fazla hangi sektörde olmuştur?

A) Tekstil Ürünleri İmalatı

B) Bina İnşaatı

C) Fabrik.Metal Ürün.(Mak.Tec.Har)

D) Kömür Ve Linyit Çıkartılması

73. Tehlikenin tanımlanması ,risklerin

değerlendirmesi ve risklerin kontrolü TS OHSAS

18001’in hangi aşamasında yapılır?

A)Durum tespiti

B)Önleme

C)Planlama

D)Uygulama

74. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik

Önlemleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Ekranlı daktiloda çalışma bu Yönetmelik kapsamındadır.

B)Ekranlı araçlarla çalışan operatörler dönüşümlü olarak

başka işlerde çalıştırılır.

C)Ekranlı araçlarla çalışmalarda işçilerin gözlerinin

korunması için çalışmaya başlamadan önce ve düzenli

aralıklarla göz muayenesi yapılacaktır.

D)İşveren ekranlı araçlarla çalışanlara, işe başlamadan önce

ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda

gerekli eğitimi verecek ve bu eğitimler periyodik olarak

tekrarlanacaktır

75. Asbestozis ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A)Radyolojik olarak irreguler opasiteler görülür.

B)Toz maruziyeti kesildikten sonra da hastalığın ilerlemesi

durur.

C)Hastalık genellikle 10 yıl ve daha uzun süreli etkilenme

sonucu olur.

D)Asbeste bağlı fibrozis genellikle akciğerlerin apikal

segmentlerinde olur

76. Aşağıdaki kişilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği

Kurulunun üyesi değildir?

A)Sendika temsilcisi

B)İş güvenliği uzmanı

C)Varsa sivil savunma uzmanı

D)İnsan kaynaklarında sorumlu ki

77. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki kuruluşlar

ve sorumluluklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A)İlgili mevzuat esas olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı tarafından hazırlanır.

B)İşyerlerinin sağlık ve güvenlik bakımından denetimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğudur.

C)İş Sağlık ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM) Sağlık Bakanlığına

bağlı bir birimdir.

D)İşyeri hekimliği eğitimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezlerde yapılabilir

78) İnsan kulağı için “işitme eşiği” ve “acı eşiği”değerleri

aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16 – 120 desibel

B) 0 – 120 desibel

C) 0 – 140 desibel

D) 1 – 130 desibel

79) Oksi-asetilen kaynağından oluşabilecek en büyük

tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

A)Patlama tehlikesi

B)Duman tehlikesi

C)Kaynak yaparken oluşan ışık

D)Sıçrayan sıcak metal parçalar

80.Kaynakta kullanılan tüplerin renklerinden hangisi

yanlış verilmiştir?

A) Asetilen tüpleri- Sarı

B) Oksijen tüpleri-Mavi

C) Helyum tüpleri- Kahverengi

D) Yanıcı gaz tüpleri (hidrojen)- Gri

 

CEVAPLAR

1.C

2.D

3.B

4.C

5.C

6.B

7.A

8.B

9.D

10.B

11.A

12.A

13.A

14.B

15.C

16.C

17.D

18.A

19.D

20.D

21.B

22.C

23.A

24.D

25.C

26.A

27.B

28.B

29.A

30.A

31.C

32.B

33.C

34.C

35.B

36.B

37.D

38.A

39.C

40.D

41.D

42.A

43.D

44.D

45.B

46.B

47.B

48.A

49. C

50.B

51.D

52.B

53.A

54.A

55.C

56.B

57.A

58. D

59.D

60.A

61.D

62.C

63.C

64.B

65.C

66.B

67.A

68.C

69.A

70.D

71.C

72.B

73.C

74.A

75.B

76.A

77.C

78.C

79.A

80.D

Dosya olarak aşağıdaki adresten indirebilirsiniz;
yukselme sınavı için deneme.docx

kartal escort
porno izle
maltepe escort
alanya escort
maltepe escort
atasehir escort
kadikoy escort
alanya escort