RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası

RİSK YONETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ ile ilgili soru bankası 

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi risk analizi amacını en kapsamlı şekilde belirtmektedir?

 

a-İş yerindeki tehlikelerin tanımlanması ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmaktır

b-İş yeri ortamlarının düzenlenmesini sağlamaktır

c-İş yerinde uyulması gereken kuralları belirleyerek yapılmasını sağlamaktır

d-İşe başlama ve molaların düzenlenmesini sağlamaktır

 

Cevap a

 

Soru 2

İş kazası meydana geldikten sonra aşağıdaki hukuk sistemlerinden hangileri uygulanmaktadır?

 

a-Ceza Hukuku, Aile Hukuku, SGK Hukuku

b-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

c-Ceza Hukuku, İş Hukuku, SGK Hukuku

d-Aile Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku

 

Cevap c

 

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası maliyet hesaplamasına görünen maliyetler arasında yer almaz?

 

a-İşin durması

b-Sigorta ödemeleri

c-Mahkeme masrafları

d-Kişide sonradan oluşacak sakatlık

 

Cevap d

 

Soru 4

İşletmelerin sağlık ve güvenliğini yönetmelerinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a-Yasal nedenler

b-Etik nedenler

c-Finansal nedenler

d-Ruhsal nedenler

 

Cevap d

 

 

 

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı arasında yer almaz?

 

a-Önleme politikası

b-İş birliği yapılması

c-Çalışanların katılımı

d-Kazalara müdahale edilmemesi

 

Cevap d

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi risk analizinde proaktif izlemede yer alır?

 

a-Gerçekleşecek olayları önceden belirleme ona göre önlem alma

b-Tesis varlıklarının zarar görmesi

c-Performans standartlarındaki noksanlıklar ihmaller

d-Yaralanmalar ve hastalıklar

 

Cevap a

 

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi risk yönetimi temel esasları arasında bulunmamaktadır?

 

a-Tehlikelerin tanımlanması

b-Tehlikelere önlem alınmaması

c-Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi

d-Kontrol tedbirlerinin tamamlanması

 

Cevap b

 

Soru 8

Risk nedir?

 

a-Tehlike dolayısıyla ortaya çıkan hasar derecesi ve olayın oluşma olasılığının bileşkesidir

b-Çalışan insanın kazanma gücünün hasar görmesi

c-Kazaların maddi hasarlarının ortaya çıkarma olasılığıdır

d-Yapılan işlerde çalışanın zarar görmeme İyileştirme olayıdır.

 

Cevap a

 

Soru 9

Risk matrisinde Çok yüksek olasılığı hangi frekansta ne zaman yapılmaktadır?

 

a-Her gün olduğunda

b-Haftada bir olduğunda

c-Ayda bir olduğunda

d-Üç ayda bir olduğunda

 

Cevap a

 

Soru 10

Risk matrisinin sonuç değerlendirmesinde ciddi sonucu hangi derecelendirmeye denk gelmektedir?

 

a-Tedavi gerekir, sürekli iş göremezlik

b-Hafif yaralanma, tedavi gerekir

c-Ölüm, yaralanma, meslek hastalığı

d-İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren

 

Cevap c

 

Soru 11

Risk matrisinde kırmızı renkte olan risk hangi risk gurubuna girmektedir?

 

a-Dikkate değer risk

b-Kabul edilebilir risk

c-Kabul edilemez risk

d-Öngörülen risk

 

Cevap c

 

Soru 12

Risk faktörünün hesaplanması neye göre yapılır?

 

a-Risk faktörlerinin toplanıp şiddetle çarpılmasıyla

b-Şiddetin olasılığa bölünmesiyle

c-Olasılık ve şiddetin toplanmasıyla

d-Olasılık ve şiddetin çarpılmasıyla

 

Cevap d

 

Soru 13

Risk analizinde kararlaştırılan önlemlerin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

a-Bir eylem planı yapılması ve bir takvim oluşturulması

b-Eylem planının her bir safhasının görevlileri belirlenmeli

c-Eylem planında zorlanılan durumla karşılaşıldığında askıya alınmalı

d-Belirlenen eylem planının uygulamaya konulması

 

Cevap c

 

Soru 14

Tehlike – Risk bağlantısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Bir tehlikeden ancak bir risk ortaya çıkabilir.

b) Bir tehlikeden birden fazla risk ortaya çıkabilir.

c) Birden çok tehlikelerden bir risk çıkabilir.

d) Bir riskin bir tek kontrol yöntemi vardır.

 

Cevap b

 

Soru 15

Avrupa Birliği mevzuatında Risk Değerlendirme konusunun düzenlendiği temel mevzuatın adı ve numarası aşağıdakilerden hangisidir?

 

a) 89/ 655 EEC  İş Ekipmanları Direktifi

b) 90/37 EC Makina Emniyeti Direktifi

c) 89/392 EEC Ana direktif

d) 89/391 EEC Çerçeve Direktif

 

 

Soru 16

 

Kuruluşlarda Risk değerlendirme çalışmaları ne zaman yapılması gerekli değildir?

 

a) İşe başlama aşamasında,

b) İş kazası, meslek hastalığı, olay  sonrasında,

c) Bakım sonrası dönemde,

d) Düzenli aralıklarla,

Cevap c

 

Soru 17

 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Risk değerlendirme takım çalışmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

 

a) Bütün takım üyelerinin katılımı sağlayacak teknikler kullanılmalıdır.

b) Takım liderinin işletmeyi ve risk değerlendirme tekniklerini iyi bilmesi gereklidir.

c) Takım üyeleri yeteneklerine göre belirlenmelidir.

d) Takım üyeleri aynı meslekten olmalıdır.

Cevap d

 

 

 

 

Soru 18

 

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme sırasında gözden kaçan tehlike tiplerinden değildir?

a) Ön  belirti göstermeyenler,

b) Sıklıkla karşılaşılan tehlikeler,

c) Sürekliliği  olmayan durum ve davranışlar,

d) Uzman olmayanlarca fark edilemeyenler,

Cevap b

 

Soru 19

Ürünler üzerine yerleştirilen CE işaretinin anlamı için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 

a) Ürünlerin kaliteli olduğunu gösterir

b) Ürünlerin insan can ve mal güvenliğine zarar vermeyeceğini ifade eder,

c) Ürünlerin çevreye zarar vermeyeceğini anlatır,

d) Ürünlerin bitki ve hayvan varlığı zarar vermeyeceğini gösterir,

Cevap a

 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı tanımına uygundur.

 

a) Her türlü iş makinaları ve parçaları,

b) İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makina, alet ve tesisi,

c) İşyerindeki üretim makinalarını,

d) Elektrikle çalışan makina ve tezgahları,

Cevap b

 

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi  imalatçıların güvenlikle ilgili sorumluluklarından birisi değildir?

a) Kullanıcılara bakiye riskler hakkında ikazlarda bulunmak,

b) Kullanıcıların iş başında eğitimi,

c) Ürünlerin uygun şekilde işaret ve etiketlenmesi,

d) Ürünlerin işletme talimatlarının hazırlanarak kullanıcılara verilmesi,

Cevap b

 

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin imalatçıları tarafından hazırlanması zorunlu olan işletme talimatlarında belirtilmesi zorunlu hususlardan biri değildir?

 

a) Operatörler tarafından kullanılabilecek çalışma yerleri,

b) Makinanın önceden belirtilen şekilde kullanılması,

c) İşletmeye alma prosedürleri

d) İmalat amacı dışında nasıl kullanılması gerektiği,

Cevap d

 

 

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi imalatçıların sorumluluklarından biri değildir?

 

a) Tasarımda yapısal güvenlik tedbirlerini almak,

b) Kapsam alanındaki ürünlere prosedür gereği CE sertifikası temin etmek,

c) İmalatta muhtemel riskleri değerlendirmek,

d) Pazarlama esnasında kullanıcılara özel olarak ürün tanıtımı yapmak,

 

Cevap d

 

Soru 24

Risk aşağıdaki hangi faktörlerin bileşkesidir?

 

I-Meydana gelme olasılığı

II-Meydana gelme süresi

IH-Zarar verme derecesi

IV-Zarar verme süresi

 

a-I-III            b-I-II             c-II-IV                     d-I-IV

Cevap a

 

Soru 25

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır?

 

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V-İzleme ve tekrar etme

 

a-I-II-III-IV-V

b-II-I-lV-III-V

c-I-III-II-V-IV

d-II-IH-I-IV-V

Cevap b

 

Soru 26

Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Risk değerlendirmesinde ilk önce aşağıdaki beş temel faktörün hangisinden başlanmalıdır?

 

I-Riskleri değerlendirme,

II-Tehlikeleri tanımlama,

III-Kontrol tedbirlerini tamamlama,

IV-Kontrol Tedbirlerine karar verme

V- İzleme ve tekrar etme

 

a-I                 b-II               c-III              d-IV

Cevap b

 

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi risk analiz yöntemidir?

 

a-OHSAS 18001        b-ISO 14001              c-HAZOP       d-BS8800

Cevap c

 

Soru 28

Risk kontrol hiyerarşisini sırasını belirleyiniz?

 

1-Elimine et

2-Tehlikeli ortamı izole et

3-Daha zararsız ile değiştir

4-Kişisel koruyucu kullan

5-Yönetimsel düzenlemelerle tehlike ve kişileri ayır

 

a-1,2,3,4,5

b-2,1, 5, 3, 4

c-2,1, 3, 5,4,

d-1,3,2,5,4

Cevap d

 

Soru 29

3,6 milyonda bir defa kontrolsüz olarak istem dışı baskı yapan bir preste dakikada 60 stok yapıyorsa günde on saat haftada 5 gün çalışma periyodu ile kaç hafta içinde bir kaza olması olasılığı vardır?

 

a-1                 b-10               c-2                 d-20

Cevap d

 

Soru 30

Kabul edilebilir risk seviyesi ihtimal olarak aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Milyonda bir

b-Binde bir

c-Onda bir

d-Altıda bir

 

Cevap a

 

 

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme metodlarından biri değildir?

 

a. Fine Kinney

b. Finansal analiz

c. Hata ağacı analizi

d. Kaza sonuç analizi

Cevap b

 

Soru 32

ISG Risk değerlendirmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisinde zorunludur?

 

a. ISO 14000

b. TS 18001

c. ISO 9001

d. EN 1628

Cevap b

 

Soru 33

İSG tehlikelerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

 

a. Şirket bilançosu ve gelir tablosu

b. Sektör istatistikleri

c. Yasal mevzuat

d. Şirket istatistikleri

Cevap a

 

Soru 34

Risk değerlendirmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

a. Her tehlikenin olasığı hesaplanır

b. Riskler kabul edilebilir seviyeye indirilir

c. Tehlikeler tanımlanır

d. Risk ile olasılığın çarpımı tehlikenin şiddetini verir

Cevap d

 

Soru 35

Aşağıdakilerden hangisi risk algılaması ile ilgili olarak doğru bir ifadedir?

 

a. Her zaman doğru olarak algılanır

b. Ciddi bir kaza sonrası risk algı düzeyi düşer

c. Önem seviyesi zaman içinde düşer

d. Risk algılaması işletme kurumsallaştıkça azalır

 

Cevap c

 

 

Soru 36

Aşağıdakilerden hangi risk değerlendirme projesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

a. Hiçbiri

b.Katılım hakkı

c.Kayıtlara ulaşabilme

d.Kuralların önceden belirlenmesi

Cevap a

 

Soru 37

Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

a.%4

b.%6

c.%8

d. %2

Cevap d

 

Soru 38

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği  yönünden getirilen  yeni anlayış değildir?

a.Çalışanların Katılımı

b.Tespit Bazlı Reaktif

c.Koruma Önleme Anlayışı

d. Uzman Katkısı Sağlanması

Cevap b

 

Soru 39

Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?

a.Muhtemel kaybın miktarı

b.Kaybetme ihtimali

c.Belirli bir tehlike karşısında kişinin şahsi varlıklarından bir kısmını veya tamamını kaybetme ihtimali

d. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir

Cevap d

 

Soru 40

Aşağıdaki risk değerlendirmesi tanımlarından hangisi en kapsamlı ve en uygundur?

a.Riskin kabul edilebilir olup olmadığının tanımlanmasını kapsayan süreç

b. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel ve/veya nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmaların bütünüdür   c.Tehlikelerin sistematik bir yolla gözden geçirilmesine imkan veren bir dizi mantık adımıdır

d.Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek

Cevap b

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_RiSK_YoNETiMi_VE_DEgERLENDiRMESi

Gelen aramalar:

  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1828 NbMttyaJXApX3kCV3pvDYpDeoXLhvfLA7IMj1i3iwD68mBCCSa-TF_0-bqfzDzeo 2866122635bb6d682578cb0b2bde0775dd6511da&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 qbnadSco21GmrjluPHFkkH2k-i9Rn-RG_DqwPQncvzdUP7MCdHwFD1i3ngYnafjq cda49e2240047cab88aab9a3bdaee3c69a7935eb&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1832 cFH6KgZQBcpTbZnPyUW09pJialt3Dr-92x5ibLkNlh-c5_itIR7l9nmjxmrysNvN 2e692c1d812eaa26f2df2a55ee700ab105f78d8b&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 4IqaeTs9fQwVi0027hMC6rG7ti2pWEvX6u5avjZ1d8Qf0goVR079i0O39ROWmKYm 3e71cf0d2a8823828f8fd6e2d0af7fbbad016165&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 wV10-DELindqfAm3sVDITG8yvz-brZJ4VCOaWZKmYDHq9drczCGMDtr4rRaNpUv_ 23be9fc3f7367300deeb1b008e45af21bbfcfd74&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1834 1cLph8ZZCW1Z8K3RHa99KZmqiCwuGE72x3Z904mb8-MlO7GHRRzNETPNorpyaKII 1d6b2536d86c76cb75bc9cdc0d1df88e721d9bfb&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1835 -4LcYz_BLpa1shumSRkFabP5MA-0TQueehX5jgU7_EsCqW-OwvkNpuEWg8dI_Dsw 0b9cbbba8cff1853ff7bd9b35cb2d143e23cf9f5&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1874 0VeIHHqDeIajf7Z80gMUUUFcQbYefDvJiNUq4TvLpXbiL-kSDRfyokKpVBrcO4Ag e224cb06c8b594f0c105b3b3391a21a431d8562a&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1883 30PzjAb0hklBoI4BNTqx1Ic5dx1WzSXsxyIzierdOaN8Y-VyUH-f6X84WrngiYtp 262b35d38df552e2a36a44d6058427db9654a077&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme