Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Soru-1

Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında ya da atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir?

 

a-Patlayıcı madde

b-Tehlikeli madde

c-Kimyasal madde

d-Kanserojen madde

 

Soru-2

Aşağıdakilerden hangisi solunum bölgesi olarak kabul edilir?

 

a-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin, başın ön kısmında kalan yarısıdır

b-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin üst kısmıdır

c-Başın boyundan yukarı olan kısmını kapsayan 30 cm yarıçaplı kürenin kapsadığı kısımdır

d-Merkezi kişinin kulaklarını birleştiren çizginin orta noktası olan 30 cm yarıçaplı kürenin alt kısmıdır

 

Soru-3

Kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme

potansiyeline ne denir?

 

a-Risk            b-Tehlike                 c-Zehirleme              d-Zarar

 

Soru-4

O °C’den düşük parlama noktası ve 35 °C’den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Çok kolay alevlenir madde

b-Kolay alevlenir madde

c-Alevlenir madde

d-Patlayıcı madde

 

Soru-5

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi kapsamında değildir?

 

a-Sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararlar

b-Maddenin fiyatı ve kalitesi

c-Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi

d-Maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı

 

 

 

Soru-6

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre Risk değerlendirmesinin yenilenmesi süresi en fazla ne kadardır?

 

a-1 yıl            b-2 yıl            c-3 yıl            d-6 yıl

 

Soru-7

Tehlikeli kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda aşağıdaki özel önlemlerin hangisi birinci önceliğe sahiptir?

 

a-Sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan kimyasal madde veya işlem kullanılması

b-Yeterli havalandırma sistemi kurulması

c-Kişisel korunma yöntemlerinin kullanılması

d-Madde çıkışını önlemek veya en aza indirmek üzere uygun proses ve mühendislik kontrol sistemlerinin seçilmesi

 

Soru-8

Tehlikeli kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinden işçilerin toplu olarak korunması için alınan önlemlerin yeterli olmadığı hallerde bu önlemlerle birlikte ………………….. uygulanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Kişisel korunma yöntemleri

b-Havalandırma sistemi

c-İkame yöntemi

d-Uygun iş organizasyonu

 

Soru-9

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir ……………..hazırlanmalıdır. Cümlesinde noktalı yere

aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Acil eylem planı

b-Risk analizi

c-Patlamadan Korunma dokümanı

d-Etkilenmiş alan planı

 

Soru-10

İşyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza,

olay ve acil durumlar için işveren aşağıdakilerden hangisini

yapamaz?

 

a-Durumun en kısa zamanda normale dönmesi için etkilenmiş alana tüm çalışanların girmesi talimatını vermek

b-Yapılacak işleri önceden belirleyen bir acil eylem planı hazırlamak

c-Tehlikeli kimyasallarla ilgili acil durum düzenlemeleri hakkındaki bilgileri kullanıma hazır bulundurmak

d- Etkilenmiş alana girmesine izin verilen kişilere uygun koruyucu giyim eşyası, kişisel koruyucu donanım ve özel güvenlik ekipmanı vermek

 

Soru-11

İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-EINECS     b-OSHA        c-ILO            d-WHO

 

Soru-12

“CAS” m Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

b-Tehlikeli kimyasal maddelerin servis kayıt numarası

c-Biyolojik maddelerin servis kayıt numarası

d-Kanserojen ve mutajen maddelerin servis kayıt numarası

 

Soru-13

“TWA” in Türkçe anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-8 saatlik referans zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama

b-Başka bir süre belirtilmedikçe, 15 dakikalık sürede maruz kalınan, aşılmaması gereken limit değer

c-20 °C sıcaklıkta ve 101,3 KPa. (760 mm cıva basıncı) basınçtaki 1 m3 havada bulunan maddenin miligram cinsinden miktarı

d-1 m3 havada bulunan maddenin mililitre cinsinden miktarı

 

Soru-14

Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında

aşağıdakilerden hangisini dikkate alır?

 

I-Üretim teknolojisi

II-Makina seçimi

III-Depolama

 

a-I-II             b-I-III           c-II-III                     d-I-II-III

 

Soru-15

Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin …… hacimde taşma havuzu bulunmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

a-1/4 katı                  b-1/3 katı                 c-1/2 katı       d-2 katı

 

CEVAP ANAHTARI

1-      C 2-      A 3-      B 4-      A 5-      B
6-      D 7-      A 8-      A 9-      A 10-   A
11-   A 12-   A 13-   A 14-   A 15-   C

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;   

konularina_gore_sorular_Kimyasal_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_15_Soru

 

Gelen aramalar:

  • kimyasal madde ile ilgili sorular is sagligi ve güvenliği
  • kimyasal maddeler ve tehlikeleri
  • kimyasal maddelerke calişma sorulari