Genel Tekrar Özeti (iş güvenliği uzmanlığı sınavı için) 27 Sayfalık

Arkadaşlar, iş güvenliği uzmanlığı sınava sayılı günler kala genel tekrar yapmanızı sağlayacak 27 sayfadan oluşan word dokümanı şeklinde hazırlan bir genel tekrar özeti. İnternette bulduğumuz ve faydalı olduğunu düşündüğümüz için sizinle paylaşıyoruz.

Dokümanın içeriği aşağıdaki gibidir;

       İş sağlığı ve güvenliği

içindekiler

BÖLÜM 1:İş güvenliğine giriş

BÖLÜM 2 :İşçi sağlığı

BÖLÜM 3:Uyarı işaretleri ve kişisel koruyucu donanımlar

BÖLÜM 4:Ergonomi

BÖLÜM 5:Risk analizi

BÖLÜM 6 :Hukuk

BÖLÜM 7:Mevzuat

Bölüm 1

İş Güvenliğine Giriş

İş güvenliğinin tarihçesi

Çok eski çağlardan beri insanlık âleminde işçi ve işyeri kavramı vardır. İşçinin olduğu her yerde de işçi sağlığı ve iş güvenliği de önemli bir konu olarak ele alınmıştır. Özellikle sanayileşme ile birlikte son derece önemli bir konu haline gelmiştir. Kömürün bulunması, buharın teknolojik anlamda kullanılması ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemi artmış, Rönesans ile birlikte gelen sanayi devrimi ve daha sonraları Petrolun bulunmasıyla konu iyice önem kazanmıştır.20.yüzyılda kimyasallardaki önemli gelişmeler ise bu konuyu daha da önemli hale getirmiştir.

Avrupa ve ABD de tarihi gelişim şu şekilde olmuştur. İş güvenliği ve İş sağlığı ile ilgili ilk yazılı kaynaklar ünlü düşünür  Heredot’a  kadar dayandırılmakta birlikte,1833 yılında İngiltere’ de çıkarılan Fabrikalar  Yasası ilk önemli yasa olarak görülmektedir. Bu yasa ile  çalışma süresi 10 saate indirilmiş ve  9 yaşın altındaki çocukların çalışması yasaklanmış,18 yaşın altındaki çocukların ise gece çalıştırılması yasaklanmıştır.1842 yılında çıkarılan yılında çıkarılan yasa ile  kadın ve çocukların maden ocaklarında  çalıştırılmaları yasaklanmıştır.1844 yılında fabrikaların işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Fransa ‘da da aynı zamanlarda benzer yasalar çıkarılmıştır.İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda özellikle Bernardino Ramazzaini ‘nin çalışmaları İtalya’da önemli kazanımlar ortaya çıkarmıştır.İş kazalara uğrayanlara tazminat ödenmesi ilk olarak  1885 yılında Almanya ‘da uygulanmaya başlandı .ve kısa zamanda tüm Avrupa’da  ve Amerika ‘da yaygınlaştı.

Aynı  tarihlerde   Osmanlı Devleti içinde bu konudaki gelişmelere bakıldığında çok fazla bir şey bulmak mümkün değil. Bunun en önemli sebebi ise sanayinin olmayışıdır. Fabrika denilecek büyüklükte işyeri sayısının çok az olması bu konudaki çalışmaların gecikmesine neden olmuştur.1865 yılında çıkarılan ‘’Dilaver Paşa Nizamnamesi’’ kömür madenlerinde  çalışan işçiler için çıkarılmıştır.

İş güvenliğinin tanımı

Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur.

Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” tıbbın, tekniğin ve diğer bilim dallarının çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişmenin süreklilik arzetmesi nedeniyle her gün çalışma alanlarına katılan yeni işkolları, kimyasal maddeler, makine ve teçhizatlar bu konu üzerinde çalışmanın kesintisiz olmasını ve  yeni teknoloji ile karşılaşılan yeni sorunların araştırılmasını ve çözümlenmeye çalışılmasını gerektirmektedir.

…..

Dosyayı aşağıdaki linkten çekebilirsiniz;

is_guvenligi_uzmanligi_sinavi_genel_tekrar_ozeti.docx