Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Konulardan Hap / Kısa Spot Bilgiler / 250 Soru – Cevapla Hızlı Tekrar (excel formatında) indir

250 Soru – Cevapla Hızlı Tekrar (excel formatında) indir

Arkadaşlar,

İnternet ortamında denk geldiğimiz Excel formatında Yusuf PEKGÖZ tarafından oluşturulmuş olan bir çalışma. İş güvenliği uzmanlığı sınavı için güzel bir hap bilgi çalışmasıdır.

Soru – cevap şeklinde hazırlanmış. Cevaplar bilgi notu olarak excel hücresine eklenmiş. Dolayısıyla soruyla cevabı aynı anda görmediğinizden dolayı kendiniz cevapladıktan sonra rahat bir şekilde cevabını kontrol edebiliyorsunuz. Bakmanız da yarar var. Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir. Beğendiğiniz taktirde sayfa sonunda bulunan indirme linkinden excel dosyasını indirebilirsiniz.

yusuf pekgöz     kasım 2013 iyi çalışmalar……
1 • Organik Kimyasallar 2’ye ayrılır ;
2 • Nitrobenzen……
3 • Sülfirik asit…..
4 • Kimyasalların sınıflandırılmasında fiziksel ve sağlık zararları ve taşıma esasları……. İLO sözleşmesi.
5 • Kimyasalların özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırma……….. İLO tavsiye kararı.
6 • BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması ……………. sınıfa ayrılmıştır.
7 • Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması…….
8 • Deride renk değişimine sebep olan kimyasallar ……………dir.
9 • Karbondioksit = …………….
10 • Metan =………………
11 • Karbonmonoksit = …………………
12 • Endüstride boya imalatı ve soğutucu olarak……………… kullanılır.
13 • Benzen………kanseri yapar.
14 • Kanser oluşum sürec……… dönemidir.
15 • Doğalgaz havadan……….., LPG…………..
16 • Hidrojen Klorür =………….. ,, Nitrik Asit =……………
17 • Asbestler 2 gruba ayrılır………………..
18 • Krizotil ( beyaz asbest ) …………………………
19 • Kimyasalların bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu etkiye……………… denir.
20 • Gebelere,…………….. etki.
21 • Karbon sülfür = …………. ,, Asetilen =………….. ,, Fosfor penteklorür = …………….
22 • Detanosyon hızına göre……’e ayrılır.
23 •  Basınç altındaki gazın, sıvılaşabildiği sıcaklık……………
24 • Parlayıcı ve patlayıcı gaz ölçümü …………. ile yapılır.
25 •  patlayıcı ortam derecelendirme sınıfıdır…………
26 • NFPA’ya göre kırmızı ( …….. ) , mavi (………) , sarı (………… ) , beyaz (………….. )
27 • NFPA’ya göre OX = ………, W = …………
28 • NFPA’ya göre 4 = Öldürücü , 3 = Çok tehlikeli , 2 = Tehlikeli , 1 = Az Tehlikeli , 0 = Tehlikesiz
29 • Tehlikeli Maddele……………. sınıfa ayrılmıştır.
30 • S =……………. , R =………………
31 • Çok Kolay alevlenir = ………. ,,, Çok Toksit =……….. ,,, Aşındırıcı =…………. ,, Tahriş = …………
32 • Etiketlemede tehlike =…………….zemin üzerine………….. sembol.
33 • Etiketteki sembol ,etiketin en az…………..u veya en az ………….. olmalı.
34 • S1 = …………………. , S24= ………………….
35 • MSDS ‘de …………standart başlık vardır.
36 • Asbest’in püskürtülerek yapılan boyamalarda malzeme yoğunluğu ……………az olamaz.
37 • Asbetst le çalışmalarda işçilerin sağlık durumları………. yılda kontrol edilmeli.
38 • Asbest TWA değeri…………. geçmemeli.
39 • Asbest kayıtları ………… yıl saklanmalı.
40 • Akut arsenik zehirlenmesinde yükümlülük süresü…….. ay
41 • Kronik Kurşun zehirlenmesinde yükümlülük süresi……….yıl.
42 • Kurşunla çalışan işçiler…………. ayda bir sağlık muanesi yapılmalı.
43 • İşyeri havasında kurşun miktarı………. geçmemeli.
44 • İşyeri havasında civa miktarı………………. geçmemeli.
45 • İşyeri havasında arsenik miktarı……………. geçmemeli.
46 • İşyeri havasında kükürtlü hid. Miktarı…………
47 • İşyeri havasında berilyum miktarı……
48 • Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri……….
49 •  Kimyasal Maddelerin Servis kayıt numarası……………
50 • Tehlikeli sıvınların bulunduğu tank,depolar en geç………….bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar
51 • Parlayıcı,patlayıcı ve tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerde telekomünikasyon kablolarıda dahil
52 • Parlayıcı sıvıların depolandığı tankların etrafonda tank kapasitesin ½ katı hacminde taşma havuzu
53 • Yer altı depolarının havalandırma borularının ağızları yerden en az ……….metre yüksekte olmalı.
54 • Dolum yerlerinde LPG ninn tüplere dolduruması işi,stok kapılarına en az ………… metre uzakta olmalı.
55 • Hepatit B, kızamık,kabakulak ve suçiçeği gibi enfeksiyonlar……….. enfeksiyonlarıdır.
56 • Tüberkiloz, difteri , boğmaca gibi enfeksiyonlar……….enfeksiyonlardır.
57 • Silikoz……………. hastalık değlidir.
58 • Lefionella bakterilere ……………. vücuda girerler.
59 • Biyolojik etkenler……….gruba ayrılmıştır.
60 • Grup 1 = ……….
61 • Grup 2 =……………….
62 • Grup 3 =…………………
63 • Grup 4 = ………………..
64 • Grup 3 ve grup 4 ‘e maruz kalan işçilerin listesi,kazalar gibi kayıtlar…………. yıl saklanır.
65 • Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden oılduğu bilinen biyolojik etken kayıtları ………….. yıl saklanır.
66 • Grup 2,3,4 etkenleri ilk kez kullanımda Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına işin başlamasından ….
67 • Hastalığa yakalanan işçilerin sağlık gözetimleri yapılır ve bunları ………….yıl süreyle saklanır.
68 • Zararlılığı bilinmeyen maddelerle çalışan laboratuarlar koruma düzeyi……… dir.
69 • Henüz değerlendirilmemiş olan biyolojik etkenler grup…. sınıflandırması dahil edilir.
70 • Gücü elinde bulunduran kişi yada grubun diğerlerine psikolojik yoldan baskısı………..dir.
71 • Kaynak ışınlarının : İnfared Işınları %….. , Görünen ışınlar %…….., ultraviyole %……
72 • Oksijen tüp. Yanıcı gaz tüplerinden en az…. metre uzakta depolanmalı, eğer aralarına …. dk yangına
73 • sol vida dişli tüpler……………..
74 • sağ vida dişli tüpler…………..
75 • Basınclı gaz tüp sıcaklığı en fazla……. C
76 • Kaynak makinası çalışırken ………. volt, boştayken…………..volt.
77 • Elektirik kaynağı yapılırken başka işçiler….. metre yüksekte olmalı.
78 • Hortum renkleri : asetilen ( ….ı ) , Oksijen (……. ) , azot (…… )
79 • Tüp renkleri : asetilen (………… ) , bütan-propan-hidrojen ( ……….. ) , Amonyak – asitkarbonik-basınclı hava
80 • Tehlikeli gerilim,alternatif akımda …… volt , doğru akımda ……. volt.
81 • Kaçak akım koruma anahtarı , can güvenliği için…..mA , yangından korunma için ……. mA de açılır.
82 • 32 amperin üstünde olan sigorta en az….. şalter ile kontrol altına alınmalı.
83 • Toprak ile pontasiyel farkı……. volttan fazla olanlar özel yerlerde bulundurulacak.
84 • Gerilim 230 voltan büyükse sigorta değerlerinde …… amper üstünde olanlar kapalı tablo içinde olacak
85 • Güvenlik transfoırmatörü    kullanılması halinde çıkış   devresinde en fazla…… adet elektirikli el aleti
86 • Kazannlar tanklar   ve benzeri    dar nemli    ve ııslak yerlerde elektirilki el    lambaları doğru akımda en fazla
87 • Ülkemizde 650 volt gerlim bulunan şalterlerde…..cm yüksekte olmalı.
88 • Alçak gerlimli tesisatta servis koridorları en az…… cm.
89 • Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az…… cm.
90 • Alçak ve yüksek gerlim tesisatında tavan yüksekliği en az ….. metre.
91 • Patlayıcı zararlı mad. Bulunduğu tesiste,aydınlatma dahil elektiril tesisatı………..geçmeyen süreler
92 • Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan önelemler…… bir defa kontrol.
93 • Alçak gerilim etkin değeri …….volt ve altı.
94 • Yüksek gerilim etkin değeri…….. volt üstünde.
95 • Tehlikeli gerlim etkin değeri ……. voltun üstünde.
96 • Açık hava tesislerinde cevresi en az…….. metre yük. Çitler yapılır.
97 • Yer değiştirebilen elemanları topraklama tesisat……. bir kontrol
98 • Elektirik üretim,ileti ve dağıtım tesisi………. bir.
99 • Enerji nakil ve dağıtım hattı…… yılda bir.
100 • Bir katı mad. Isı etkisi altında kimyasal olarak çözünmesi olayı:………..
101 • Kapalı yerlerde kömür stoğu yapılırken piramitlerin taban çapı en çok…… metre,yüksekliği …… metre
102 • Benzin ….. C’de buhar haline geçer.
103 • Akaryakıtların özgül ağırlıkları sıvıdan……..
104 • LPG patlama limiti %………. arasıdır.
105 • Doğalgazın alt patlama sınırı ( lel ) %…….., üst patlama sınırı(uel) %………..
106 • 1m3 doğalgaz yanması için …….. m3 oksijen gerekli.
107 • Normal şartlarda havada %…………oranında bulunan oksijen yanma olayının temel unsudur.
108 • Yanmanın sürmesi için ortamda en az %………….oksijen olmalı.
109 • Oksijenle birleşmeye başlamış cisim yanmaya devam edebilmek için…… c ile ……….. c ısıya ihtiyaç duyar.Bu
110 • Isı ortamda 3 şekilde yayılır ;………..,…………….. ,……………….
111 • Demirin yanması……………. yanmadır.
112 • Yangın 5 yolla yayılır………………………………..
113 •  ısınan gazın hava hacmi genişleyerek havaya karışması ve yanma ısısı bulmaları.:=……………..
114 • Katı madde yangınlarında yayılm…………. ile olur.
115 • Soğutularak söndürme 3 e ayrılır………………….
116 • Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınları söndürmede en etkili………………dir.
117 • İşcilerin, ateş ve dumana karşı korunmuş alana ,ateş kesici duvar kapısına ulaşabilecekleri uzaklık ;
118 • Seyyar yangın söndürme cihazları……ayda bir defa kontrol.
119 • …… ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı.
120 • Kömür stokları yüksekliği….. m.boyu….. metre ve eni……. metredir.
121 • Kullanıcı yük katsayısı :………………
122 • Yangın kompartımanları en az ………… dk yangına dayanaklı.
123 • Yüksek bina : bina yükseliği ……….. mt fazla,yapı yüksekliği……… mt fazla.
124 • Bina yüksekliği…………fazla olanlarda bina dışına açık merdinen izin verilmez.
125 • Hastanelerde koridor genişliği……… metreden az olamaz.
126 • Transformatörler ve jenaratömrlerin kurulacağı odanın bütün duvalar,tavan tabanı en az……….. dk
127 • Yangın yönlendirme işaretleri yerden ……….. cm yük konulacak.
128 • Acil durum aydınlatmaları en az….. dk çalışmalı.Eğer kullanıcı yükü ….. den büyükse ……. dk olmalı.
129 • Yangın uyarı butonlarına bir kattaki herhangi bir noktadan butona uzaklığı….. m geçmemeli.Yerden en
130 • Sesli uyarı sistemleri….. m uzalıkta en az ….. dba , en cok …… dba duyulmalı.
131 • Sesli uyarı cihazları yerden….. cm yükseklikte ölçülecek ve ortam sesinin en az …….db a üstünde
132 • ……… : yanıcı mad. Kütelerini ve alt ısı değerleri çarpımının toplamı, plandaki toplam alana
133 • Kapalı otoparklarda alanın …..m2 yi asması durumunda mekanik duman tahliye sistemi yapılacak.
134 • Yangın dolaplarının birbirinden uzaklığı en fazla …. m.
135 • İmar planı……..m2 den büyük olan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi olmalı.
136 • Otomatik yağmurlama sistemi ; yapı yükseklği ….. m fazla olan konut hariç binalarda , Yapı yükseliği
137 • Söndürme ve kurtarma ekipleri ….. er kişilik.
138 • Koruma ve ilk yardım ekibi…… şer kişilik.
139 • Düşük tehlike sınıfında her …… m2 de, orta ve tehlikeli sınıfta her…… m2 de yapılar için…… Adet….kglik
140 • Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi ……. m.
141 • Söndürme cihazı yerden …… cm yükseklikte olmalı.
142 • Kaçış merdiven basamak yüksekliği …….. cm den cok, genişliği ……… cm den az olmamalı.
143 •İSG kurulu…..kişiden oluşur
144 • Kaçış yolu kapılarının genişliği …. cm den ,yüksekliği….. dan az olmamalı.
145 • Ocakta çalışan işçilerden….. ten az olmamak üzere , en az %….. lik kısım ilk yardım eğitimi almalı.
146 • Acil durum planı……yılda bir gözden geçirilmeli.
147 • Ağır ve tehlikeli işlerde ….. işciden biri ilk yardımcı olmalı.
148 • Kapalı işyerleri günde en az….. defa bir saatten az olmamak üzere havalandırılır.
149 • Kriyojenik sıcaklık =…… c ile mutlak sıfır arasındaki sıcaklık.
150 • Mutlar sıfır =…… c
151 • Kazanlarda en az….. adet su seviye göstergesi olacak.
152 • Sıcak su kazanlarında….. tane termometre
153 • Subaplara gelen buhar basıncı…….kg/cm2 yi geçmeyecek.
154 • Basınçlı kaplarda emniyet valfleri,azami işletme basıncının …… katına açılacak.
155 • Vibratör için……sınıfı gerekmez.
156 • Yerden kumandalı vinç operatör belgesi…….. tarafından verilir.
157 • Malzeme istifleme yükseliği …… metreden fazla olmayacak.
158 • Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği…… cm’yi geçmemeli.
159 • Karayolu taşıma kanununa göre faaliyet gösterecek sürücüler ….. belgesi alması lazım.
160 • SRC1 =……………
161 • SRC2 =……………..
162 • SRC3 =………………..
163 • SRC4 =……………………
164 • SRC5 = ………………….
165 • El aletlerinin konulduğu raflardan düşmemesi için raf eteklik yüksekliği en az…………..cm olacak.
166 • Statik duruş gerektiren işlerde her…. dk da değişiklik yapmak gerekli.
167 • Çalışma duruşlarında kullanılan risk değerlendirmeleri : ……,……..,…………..
168 • Erkek işçinin kaldırabileceğini max. Yük……… kg’dir.
169 • Çatılarda ve eğik yüzeylerde çalışmalarda … m korkuluk yapılmalı.
170 • Hızı ……. olan rüzgarlarda çalışmalar durdurulmalı inşaatta.
171 • Tam vucud kemer sistemleri özellikleri ……….’de verilmiştir.
172 • Korkuluklu çalışma imkanı olmayan, ……….metreden fazla yüksekteki binalarda her çalışmada
173 • 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde en az………..…. elektrikli fren yada ……………… ve
174 • Vinç arabalarında geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler
175 • Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu, rayların her iki tarafı ……………..cm eninde serbest
176 • Ray üstünde çalışan vinçlerde,üzerinde gidip geld. rayların her iki başına ve en az …………………….. konulacak.
177 • Bakım onarım nedeniyle fırın ve ocakların içine girilmeden önce sıcaklık 50 C’ye düşürülmeli.
178 • Tehlikeli,yanıcı maddelerin depolandığı,taşındığı kaplarda bakım onarım ve kaynak tamiri  yapılmadan
179 • Koldan gelen bir sinir ve kas bağı, el ayasının tabanından ve bilek bölgesinde dar bir kanaldan geçerek ele ulaşır.Bu dar kanala………..denir,içinde geçen sinir ise ………………….
180 • İskelelerde, köprü görevi görecek geçitler 60 cmden dar ve korkuluksuz olmamalı.
181 • Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılmalı.
182 • Yükseklik      tabandan     3 m olan     ve düşme   veya   kayma    tehlikesli    olan,kiremit döşeyicileri,dış
183 • Seyyar merdivenlerde ; Sınıfı veTaşıyacağı Yük İş Derecesi
1- 140 Kg Extra Ağır Hizmet
1 120 Kg Ağır Hizmet
2 105 kg Orta Hizmet
3 90 Kg Hafif hizmet
184 •  uzatmalı merdivenlerde ;
 10 Metreye kadar üst üste binme minumum 90 cm
 10-15 metreye kadar üst üste binme minumum 120 cm UZATMALI MERDİVENLERDE
 15-18 metreye kadar üst üste binme minumum 150 cm
185 • Tek seyyar merdiven en fazla 9 metre olmalı.
186 • Seyyar merdivenler , ulaşacakları seviyeden en az 1 metre uzun olmalı.
187 • Ayaklı merdivenin üst iki basamağına oturulmamalı.
188 • Korkulukların tabandan yüksekliği 90 cm olmalı.
189 • Korkuluklar 100 kg yüke dayanmalı.
190 • Yapı alanın cevresi çok açık ve geniş ise ……… cm korkuluk yapılmalı.
191 • Kazı alanlarında,araçlar için rampa eğimi…. dereceyi geçmemeli.
192 • Yapı işlerinden kazıdan çıkarılan toprak en az…. metre öteye atılmalıdır.
193 • Kazılarda göçükler için ….. sistemi olmalı.
194 • Kazı işlerinde ….. metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdiveni olmalı.
195 • Patlayıcı mad. Kullanımında …. m uzaklıktaki cevrede kavlak muayenesi yapılmalı.
196 • Patlamadan sonra …. saat içeri girilmemeli.
197 • Derinliği 25 m aşan kuyularda işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan boçurgetler veya
198 • Kalas uçları     iskele bitiminde     kendi uzunluğunun    …….. undan      fazla      çıktığı hallerde, o kısma
199 • İki dikme arası yük taşıyan iskelelerde …. cm, yük taşımayan iskelelerde ise…… metreden daha
200 • Çelik borulu iskelelerde,düşey ve yatar borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacak.
201 • Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg fazla yük konmayacak ve 4 den fazla işçi çalıştırılmayacak.
202 • …..metre den  uzun merdivenler, el merdivenleri çelik boru veya profilden yapılacaktır.
203 • Sıva veya hafif işlerde   kullanılacak sıpa    iskelelerinde   iskele genişliği …… cm’den az,  yüksekliği
   kesitinden   küçük   ,takviye için    kullanılacak olan     çapraz ve düz bağlantılar      ………. kesitinden
204 • Sabit merdivenlerde her …. mde dinlenme platformu yapılacak.
205 • Yıkım işlerinde ,yıkılacak kısmın etrafından yapı yüksekliğinin….. katına eşit alan bırakılacaktır.
206 • Gaz metal ark kaynağında ve metal gaz kaynağında ….. desibel gürültü pikleri oluşur
207 • Yapı iş defterine ,… kontrolü , …. Kontrolü…… kontrolü yazılır.
208 • Kaynak işlerinde tavan yüksekliği….. m olmalı
209 • Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimi alternatif akımda ….. volt, doğru akımda ….. V
210 • Basınçlı gaz tüplerinin hortumları en az……. metre olmalı.
211 • Asma iskele uzunluğu en fazla ….. metredir.
212 • Baretler …..kg bilyenin…… mt.den uzerine dusmeye dayanimli olmalidir.
213 • Elektrik islerinde kullanilan yuksek duzeyde plastik baretler……………… volta kadar bozulmadan
214 • Seyyar   merdiven   ayağının,   dayandığı   duvara    yatay    mesafesi,    zeminle    merdivenin    duvara
…… derece olmalı.
215 • Korkuluk eteklerinin yüksekliği tabandan en az…… cm olmalı ve gerektiğinde tabanla en çok ………
216 • İşyeri merdivenlerinin mukavamet katsayısı ….., metrakarede en az ……..kg yük taşımalı.
217 • İşyerinde …….. basamaktan fazla olan merdivenlerde korkuluk ve trabzan olmalı.
218 • Belediye sınırları içerisinde ve kalabalık yerlerde yapı alanının çevresi ortalama …. mt yüksekliğinde tahta perde ile çevrilmeli.
219 • Patlayicinin ateslenmesi en yakin delige …………………… mt.den az olmamak uzere tesis sahasi disina
220 • CE isaretinin yuksekligi asgari …. olmalidir.
221 • Merdiven egimi en fazla ……derece olacaktir .
222 • Kompresorde bulunmasi gereken cihazlar : Manometre, su tahliye sistemi ,uzaktan durdurma sistemi
223 • Hareketli mekanik ekipman ile yapi elemani arasinda en az ……cm olmalidir.
224 • Gevsek ve az sıkı zemin , iksasiz sevli insaat cukurlarinda en fazla…. derecelik aci olmalidir.
225 • Risk   kişi   tarafından    ilk    belirlendiğinde   bir    önem    seviyesinde algılanır.Ancak zamanla düşüş
226 • Maden     taş    ocaklarında    ve     tünel    yapımında    iş güvenliği için ,   vinç ve varagel baş ve diplerine kurulan koruyucu düzene……….denir
227 • Röset , kuyu ve başaşağıların ve başlarının katlardaki yatay yollara olan bağlantı yerlerine…. Denir
228 • açık işletmelerde belirli aralık,kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerine……..denir
229 • Fenni nezaretçi….. günde bir denetim yapar.
230 • Maden ocaklarında imalat haritaları ……bir işlenir
231 • Bir kişinin taşıyabileceği max. Patlayıcı madde miktar ……..kg dir.
232 • En çok….. lağımın ateşlenmesi aynı anda yapılır……i halinde,……. ile.
233 • Elektirikle ateşlemede,alana en az….dk kimse giremez.
234 • Fitil vb. ateşlemede alana en az….. saat kimse giremez.
235 • Patlamamış lağım deliği en az……cm yakınında başka bir delikle patlatılır.
236 • Kömür ocaklarında , lağımlar yalnızca…… kapsülle ateşlenir
237 • Kömür ve kükürt ocaklarında…………………….. kovanlı kapsül kullanılmaz,……………. kovanlı kapsül
238 • Ateşci , grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce………………….m yarıçapında ki bir alan
239 • Yeraltı deposunda sıcaklık…………… derece olmalı.
240 • Ortamda %…… metan bulunduğunda ateşleme yapılmaz.
241 • Metan gazı % ….. in altında ise patlatma yapılabilir.
242 • Demir yollarının eğimi % ……den fazla olmamalı.
243 • Eğimleri…….. dereceyi geçmeyen yollar,düz veya az eğimli olarak kabul edilir.
244 • İşcilerin gidiş gelişlerine izin verilen ve eğimleri……………….derece arasında olan yollarda tabana
245 • Maden ocaklarında halat kafes en altta iken tambura en az 3 kez dolanmış olmalıdır.
246 • Tambur ve makaralarda pik ( font ) mil kullanmak yasak.
247 • Halatlar insan taşınmasında …… aydan fazla kullanılamaz.
248 • İnsan taşınmasında en ağır yük, malzeme taşınmasındaki en ağır yükün %….. ini geçemez.
249 • Her taşıyıcı halat,insan taşınması için hizmete konulmadan önce,taşıması öngürülen yükle en az…….
250 • %……. den çok metan var ise ,sadece kurtarma ve grizu temizleme çalışması yapılır.

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;
21_aralik_icin_hap_bilgiler_1.xlsx

Kaynak : https://www.facebook.com/download/246979572126748/hap%20bilgiler%201.xlsx

kartal escort alanya Escort maltepe escort porno izle manavgat escort